Het Ervaringskennisplein is een vindplaats van relevante kennis over de inzet van ervaringskennis en -deskundigheid. Je kunt het zien als een bibliotheek á la de Koninklijke Bibliotheek met een rijke collectie aan artikelen en rapporten over dit onderwerp. Niet om te bewaren, maar om te verspreiden en daar waar nodig te voorzien van duiding en context. Een bibliotheek die bedoeld is voor iedereen die vragen heeft over ervaringskennis en -deskundigheid. Vragen als “wat is het”, “waar vind ik”, “hoe kan het ingezet worden” en “waar moet je aan denken bij het inzetten?”.  Onderdeel van het Ervaringskennisplein is de helpdesk, die je zou kunnen kenschetsen als de “bibliotheekmedewerker”. Die je kan helpen de juiste informatie te vinden en te duiden, zowel binnen als buiten het Ervaringskennisplein.

Geen bemiddeling

Hoewel we gemerkt hebben dat er veel behoefte aan is, valt ‘bemiddelen’ buiten onze scope.  Zo kunnen we mensen die hun ervaring in willen zetten wel de weg wijzen naar ontwikkelmogelijkheden en mogelijke beroepsopleidingen, wel de weg wijzen naar (regionale) organisaties waar ervaringsdeskundigen ingezet worden, maar niet helpen aan stageplekken en of een baan. Omgekeerd geldt dat ook: we kunnen organisaties die ervaringskennis en/of ervaringsdeskundigheid willen inzetten wel de weg wijzen naar vindplekken van mensen met ervaringskennis en/of ervaringsdeskundigheid, we hebben wel informatie beschikbaar over zaken waar je op moet letten bij de implementatie, maar we hebben geen poule van mensen beschikbaar die ingezet kunnen worden.

Ontsluiten, verspreiden en borgen

Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid zijn brede onderwerpen. Het kent inmiddels zijn eigen geschiedenis, zowel qua filosofie en uitgangspunten als qua praktische inzet. Het is onze missie om alles wat er ontwikkeld is te verbinden, ontsluiten, verspreiden en te borgen. We maken daarmee gelijk inzichtelijk waar nog kennishiaten blijken te zijn. Deze informatie kunnen we benutten als ontwikkel – en onderzoek agenda. Zo kan het Ervaringskennisplein een stevig fundament vormen voor het benutten van ervaringskennis als onmisbare en gelijkwaardige kennisbron.

Voor wie is het Ervaringskennisplein?

Het kennisplein kent een brede doelgroep: ervaringsdeskundigen, andere (zorg)professionals, werkgevers, beleidsmakers, onderzoekers, docenten, studenten, belangenbehartigers, cliënten, naasten en overige belangstellenden. De brede collectie aan kennisbronnen maakt dat er voor iedereen die om wat voor reden dan ook geïnteresseerd is in ervaringskennis en/of ervaringsdeskundigheid relevante informatie vindbaar is.

Waarom een ervaringskennisplein?

De erkenning van het belang van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, de toename van de inzet van ervaringsdeskundigen (betaald en onbetaald) en de professionalisering van de ervaringsdeskundige inzet vereisen transparante en toegankelijke informatie. Er is een veelheid aan projecten op dit terrein en daarin wordt kennis opgedaan. Die kennis verdient een goede borging en moet op een plek toegankelijk en vindbaar zijn. Het Ervaringskennisplein draagt bij aan het samenbrengen van collectieve ervaringskennis ten behoeve van een beter gebruik en meer inbedding in onder andere het sociaal domein, in beleid, hulpverlening, onderzoek en onderwijs.

Iets met ons delen?

Wil je kennis over EK en ED delen? Of ontbreekt er belangrijke informatie op deze website. Neem dan contact met ons op. Deze website is nog volop in ontwikkeling, dus de komende tijd zullen er nog veel meer verwijzingen naar andere bronnen toe worden gevoegd.

Initiatiefnemers

Het Ervaringskennisplein is een initiatief van Mind Platform, Valente, Vereniging van Ervaringsdeskundigen en Movisie.

Het ontwerp is gemaakt door Joost van der Steen. De illustraties zijn gemaakt door Roos Steen. En de website is gebouwd door MEO.